ข้อตกลงในการซื้อสินค้า

  1. การคืนสินค้า Flashdrivemall.com ภายใต้บริษัท เอสทูโอ จำกัด มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดขึ้นโดยความผิดพลาดจากทางบริษัทเช่น สินค้าชำรุด การสกรีนไม่ได้คุณภาพ สีไม่ตรง จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้หากเกิดจากลูกค้ายืนยันคำสั่งผลิตที่ล่าช้า การส่งไฟล์งานล่าช้า การชำระเงินมัดจำล่าช้า การไม่ตรวจตัวอย่างสินค้าก่อนผลิตจริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าจากกรณีดังกล่าว 
  2. สินค้าลิขสิทธื์ การผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้นมิได้ผลิตเพื่อขายปลีกหากเกิดการละเมิดทรพย์สินทางปัญญาบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ
  3. การจัดส่งสินค้า ในกรณีส่งสินค้าผ่านบริษัทรับส่งสินค้าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบหากสินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่ง
  4. การรับประกันสินค้า หากสินค้าชำรุดเสียหายจากขั้นตอนการผลิต มิได้เกิดจากการขนส่ง การใช้งานผิดวิธี ไฟฟ้าลัดวงจร ตกกระแทก ตกน้ำ ความชื้นหรือถูกของเหลว บริษัทยินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายในระยะเวลารับประกันนับจากวันส่งสินค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ามาคืนหรือเปลี่ยน